Home
Aktivnosti MAP-a

Aktivnosti MAP-a

Osnovne aktivnosti MAP-a

Radi ostvarivanja svojih ciljeva MAP se naročito:

  1. Zalaže za kontinuiranu edukaciju lekara, farmaceuta, medicinskih sestara/tehničara, drugih zdravstvenih radnika i pacijenata
  2. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti medicine
  3. Organizuje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u oblasti medicine
  4. Objavljuje knjige, monografije, brošure, časopise i druge publikacije iz oblasti medicine, u skladu sa zakonom
  5. Organizuje medicinske radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima
  6. Sarađuje sa univerzitetima, fakultetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave pre svega edukacijom
  7. Konsultativno i savetodavno deluje u oblasti medicine

MAP preduzima i druge aktivnosti potrebne za ostvarenje svojih ciljeva.